Vizsgaidőpont módosítása

Adott vizsgaidőszakon belül a honlapon közzétett, ill. a kiértesítésben közölt csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és magnóhallgatás) változtatni nem lehet, mivel ezek egy évre előre rögzítettek, és így már a jelentkezéskor is ismertek.
A szóbeli beszélgetés időpontjának változtatására a lehetőség korlátozott, ezért a vizsgázó csak indokolt esetben, írásban kérvényezheti a módosítást a vizsgahely ügyfélszolgálatán. Az eljárási díj megegyezik a halasztási díj összegével.

A kért módosítás elvégzése nem kötelező, de igyekszünk a lehetőségekhez mérten a kérésnek eleget tenni.

 Vizsga lemondása, vizsgadíj visszatérítése

 • A vizsgázó a vizsgát kizárólag írásban mondhatja le, legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon a vizsgahely ügyfélszolgálatán.
 • Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le.
 • Lemondás esetén a vizsgázó visszatérítésre jogosult, melynek összege a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, általa befizetett vizsgadíj.
 • A visszatérítés átutalással vagy postai úton történik. Postai úton történő visszafizetés esetén a visszatérítendő összeget a postai költség csökkenti.
 • Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtti legkésőbb 6. naptári napon, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.
 • Határidőn túli lemondás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.
 • A lemondás szabályaitól csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

Vizsgadolgozat megtekintése

 • A vizsgázónak meghatározott megtekintési napokon, előzetes bejelentkezés után lehetősége van az értékelt vizsgafeladatok megtekintésére a budapesti nyelvvizsgaközpontban.
 • A bejelentkezési és megtekintési dátumok szerepelnek a kódszámot is tartalmazó kódlapon, ill. a csoportos vizsgán az eredményközlés napjával együtt kihirdetésre kerülnek, valamint a BME Nyelvvizsgaközpont honlapján az Aktuális vizsgákkal kapcsolatos határidők alatt is hozzáférhetők.
 • Ha a vizsgázó a kijelölt napokon nem tudja dolgozatát megtekinteni, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül, a következő vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain megteheti azt.
 • Amennyiben a vizsgázó még nem töltötte be a 18. életévét, a megtekintésen részt vehet vele szülője vagy gondviselője.

A megtekintés rendje

 • A megtekintés a vizsgahelyen történik, időtartama 45 perc.
 • A vizsgázó betekinthet a színes kidolgozási lapjaiba és a feladatlapokba valamint a szóbeli vizsgán készült jegyzőkönyvbe.
 • Az értékelés megértését a rendelkezésre bocsátott javítókulcsok (megoldások) és javítási szempontok segítik.
 • A vizsgázó a vizsgahely által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, ami a színes kidolgozási lapon szerepel).
 • A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót a vizsgázó nem készíthet az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében, ill. a megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt.
 • Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot.
 • Amennyiben a vizsgázó nemcsak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, köteles azokat a teremfelügyelőnek leadni. Az eseményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Felülvizsgálati kérelem

 • Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e.
 • A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a BME Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen a BME Nyelvvizsgaközpont ügyfélszolgálatán, vagy postai úton. Levelezési cím: 1111 Budapest, Egry J. u. 1. E épület. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egy időben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton a vizsga@nyi.bme.hu e-mail címre vagy faxon a +36-1-463-3193 számra is el kell juttatni.
 • Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 4.000 Ft.

  Az eljárási díj befizethető banki átutalással az alábbiak szerint:
  Számlatulajdonos: BME
  Számlaszám: (MÁK). 10032000-01425279-00000000
  Közlemény: 338 nyelvvizsga+ a vizsgázó neve

  A befizetés igazolását a kérelemmel együtt kell a nyelvvizsgaközpontba eljuttatni.

 • A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti.
 • Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról.
 • A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.
 • A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.

Igazolás

A vizsga eredményéről a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolás kérhető vizsgahelyünk ügyfélszolgálatán, melynek elfogadásáról az igazolást kérő intézmények saját hatáskörükben döntenek.

Bizonyítvány

 • A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám minimum 60%-át teljesítette úgy, hogy készségenként elérte a 40%-os teljesítési minimumot is.
 • A sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó írásbeli, szóbeli vagy komplex bizonyítványt kap.
 • Az országos elektronikus rendszerbe továbbított és ott véglegesített eredményadatok alapján nyomdai úton előállított nyelvvizsga-bizonyítványok a nyelvvizsgaközpontban kerülnek aláírásra és lepecsételésre.
 • A bizonyítványt legkésőbb a vizsgától számított 60. napig a BME Nyelvvizsgaközpont a vizsgázónak tértivevényes küldeményként postázza.
 • A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat 1 évig őrizzük díjmentesen. A határidő lejárta előtt az átvételre levélben felkérjük a vizsgázót, az egy év letelte után már csak 3.000 Ft eljárási díj megfizetése ellenében adjuk ki a bizonyítványt.
 • A postázás előtt esetenként a bizonyítványok a BME Nyelvvizsgaközpont ügyfélszolgálatán személyesen vagy meghatalmazással is átvehetők. Az aktuális időszak sikeres vizsgabizonyítványainak postázásáról és átvételéről IDE KATTINTVA tájékozódhat.
 • Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról másolatot a Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjánál lehet kérni (1054 Budapest, Báthori u. 10. Telefon: 374 2133 Fax: 374 2497), az OH NYAK jogosult a bizonyítvány kiállításáról igazolást kiadni.